foarundersyk

De fraach dy’t sintraal stiet yn dizze literatuerstúdzje is, hoe’t de metoadebûne evaluaasje-ynstruminten it bêste foarm krije kinne. Wat binne de ûntwikkelings op it mêd fan it evaluearjen fan taalûntwikkeling en wat betsjut dit foar it (fak) Frysk. De oare wichtige fraach is hoe ’t it ôfnimmen fan ‘e evaluaasjes en de gegevens dy ’t dit opsmyt, it bêste byhâlden wurde kinne. Dit soe yn ‘e foarm fan in evaluaasje- of taalûntwikkelingsfolchsysteem moatte, mar de fraach is ek hoe ’t dit dan it bêste kin. Wat is hjiroer bekend en wat binne de aktuele ûntwikkelings op it mêd fan learlingfolchsystemen (LVS-) en wat betsjut dit foar it evaluaasjesysteem foar Frysk?

Download: in-foarundersyk-nei-metoadebune-evaluaasjes-en-in-digitaal-lvs