De ontwikkelaars

De evaluatie-instrumenten zijn ontwikkeld door een samenwerkingsverband van NHL/Stenden Hogeschool (Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid), Afûk en Cedin. De volgende personen zijn betrokken bij deze ontwikkeling:

NHL/Stenden

Lêsbegryptoetsen: Jurjen Kingma en Sigrid Kingma

(Zelf)observatie instrumenten: Maaike Pulles en Albert Walsweer

Frisiatoetsen: Reitze Jonkman

Afûk

Methodegebonden toetsen: Gelske Bosch, Jan Douwes en Simon de Wilde

Cedin

Implementatie: Eelke Goodijk, Ferdau Terpstra en Dorien Hamstra

Portfolio: Bernadet de Jager en Dorien Hamstra

Algehele projectleiding: Bernadet de Jager