Wie zijn wij?

GRIP is ontwikkeld door een samenwerkingsverband van NHL/Stenden Hogeschool (Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid), Afûk en Cedin. De volgende personen zijn betrokken bij deze ontwikkeling:

De ontwikkelaars

Sigrid Kingma (NHL/Stenden Hogeschool)

Grip op begrijpend lezen

Sigrid is onderzoeker bij het Lektoraat Meertaligheid en Geletterdheid aan de NHL Stenden Hogeschool. Zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, nivobepaling en implementatie van de toetsen Lêsbegryp Frysk. In het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs worden geregeld nieuwe teksten met meerkeuzevragen in een pilot voorgelegd aan leerlingen om de toets te valideren. Bij vragen over het gebruik van de toetsen of het meedoen aan een pilot kunt u contact opnemen.

Reitze Jonkman (NHL/Stenden Hogeschool, Cedin)

Grip op woordenschat en grammatica (Frisia)

Dr. Reitze Jonkman is taalsocioloog van het Fries bij het lectoraat Frysk en Meartaligens aan de NHL en Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Hij is projectleider voor het deelproject: “Frisiatoets (metoade-ûnôfhinklike toetsen).

Albert Walsweer (NHL/Stenden Hogeschool)

Grip op mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid

Dr. Albert Walsweer werkt sinds 2000 bij de NHL Hogeschool en is daar senior adviseur BO (afdeling ECNO) en senior onderzoeker bij het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid. Hij is opleider van de taal coördinatoren in Friesland en heeft binnen de NHL Hogeschool de leiding over projecten in het kader van Boppeslach (Provincjensje Fryslân).

Gelske Bosch (Afûk)

Grip op methodegebonden toetsen 

Gelske Bosch MSc is onderwijskundige bij de Afûk. Zij is methode-ontwikkelaar en begeleidt leerkrachten bij het gebruiken van Spoar 8 (de digitale methode Fries voor het primair onderwijs). Ze werkte voorheen in het primair onderwijs. Gelske is binnen de Afûk projectleider van Grip.

Bernadet de Jager (Cedin)

Communicatie en implementatie

Dr. Bernadet de Jager is onderzoeker en adviseur bij Cedin, educatieve dienstverlening. Zij is projectleider van diverse projecten op het gebied van meertalig onderwijs, waaronder Grip, en begeleidt schoolteams bij het implementeren van innovatieve meertalige werkwijzen. In het kader van Grip werkt ze aan de ontwikkeling van een taalportfolio Frysk en het optimaliseren van resultaattabellen voor de leraren en de leerlingen.