Wat is Grip?

In 2013 is een samenwerkingsverband van NHL/Stenden Hogeschool (Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid), Afûk en Cedin gestart met de ontwikkeling van GRIP, het evaluatiesysteem voor het Frysk. Samen met leerkrachten en docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om de Friese taalontwikkeling van leerlingen te kunnen volgen.

Het evaluatiesysteem GRIP bestaat uit methode-onafhankelijke instrumenten voor grammatica en woordenschat, de Frisia-toets en methode-onafhankelijke instrumenten voor begrijpend lezen, de toetsen Lêsbegryp. Daarnaast bevat het evaluatiesysteem een breed scala methode-onafhankelijke observatie-instrumenten en zelfevaluatie-instrumenten die de leerlingen zelf kunnen invullen. Het evaluatiesysteem bevat verder methode-gebonden evaluaties.

De evaluatie-instrumenten zijn gekoppeld aan het referinsjeramt Frysk (rrF). Het referinsjeramt is de voor het Fries uitgewerkte versie van het Europees Referentiekader voor Talen. Het beschrijft bij de taaldomeinen luisteren, in gesprek, spreken, lezen en schrijven op zes niveaus de doelen die binnen de niveaus behaald moeten worden.

Het digitale evaluatiesysteem GRIP is opgenomen in het lesmateriaal Frysk voor het primair onderwijs: Spoar 8 en in het lesmateriaal Frysk voor het voortgezet onderwijs: Searje 36.

Door het koppelen van het lesmateriaal, leerdoelen per domein en evaluatie instrumenten, is een opbrengstgerichte leeromgeving ontstaan waarin leerkrachten en leerlingen taalleertrajecten kunnen uitstippelen en taalontwikkeling kunnen monitoren. Zo krijgen leerlingen en leerkrachten meer grip op de individuele taalontwikkeling in een meertalige omgeving.