GRIP op woordenschat en grammatica

Voor scholen die een degelijk Fries aanbod hebben op het terrein van schijven is er de Frisiatoets.

De Frisiatoets is een digitaal instrument  dat de taalkennis fan het Fries op het gebied van idioom, syntaxis, morfology en semantyk meet. Het kan gebruikt worden als instaptoets (aan het begin van het schooljaar) en als volginstrument (aan het einde van het schooljaar). De nulmeting aan het begin van het schooljaar geeft het rrF-nivo aan (A1 t/m C2). Dit kan de leerkracht helpen om het programma op de leerling af te stemmen met oefeningen die op het eigen nivo aansluiten. De eindmeting geeft aan of de leerling progressie gemaakt heeft, vergeleken met de nulmeting. De uitkomsten kunnen geruikt worden om de leerlingen in homogene of juist heterogene groepjes te plaatsen.

Er zijn 5 verschillende Frisia-toetsen te weten:

  • De Opstap Frisiatoets: basisonderwijs groep (3) en 4. Testversie klaar midden 2020;
  • De Foar-Frisiatoets: basisonderwijs groep 5 en 6. Voortgezet onderwijs: basisvorming vmbo-GT, havo en vwo en bovenbouw vmbo-GT. Beschikbaar in Spoar 8 en Searje 36;
  • Basis-Frisiatoets: Basisonderwiis: groep 7 en 8; Beschikbaar in Spoar 9 en Searje 36.
  • Midden-Frisiatoets: Voortgezet onderwijs: tweede fase (havo en vwo). Komt eind 2019 beschikbaar in Searje 36;
  • Adaptive Frisiatoets: voor alle schooltypes en nivo’s. Testversie klaar eind 2019

Alle toetsen bestaan uit een groot aantal items (24 – 60) en ieder item heeft vier antwoordmogelijkheden. Omdat de verschillende varianten verschillende lengtes hebben, hebben ze om die reden ook verschillende afnametijden. De Basis-Frisiatoets is de langste met 60 vragen en het maken van deze toets kost tussen de 15 en 30 minuten. De andere toetsen duren ongeveer de helft van deze tijd.

De toets kan klassikaal gemaakt worden en wordt automatisch nagekeken. De leerkracht en de leerlingen kunnen direct hun toetsscore zien.

Wilt u meer informatie over deze toetsen? Neem dan contact op met Reitze Jonkman.

Wat wordt gemeten?

Taalverzorging: woordenschat, morfologische- en grammaticale kennis

Over welk domein uit de rrF gaat het?

Domein schrijven, onderdeel taalverzorging op A1 tot en met C2 niveau

Voor welke groepen in het instrument?

Foar-Frisiatoets
Basisonderwijs: groep 5 en 6
Voortgezet onderwijs: basisvorming vmbo-BB/BK

Frisiatoets
Basisonderwijs: groep 7 en 8
Voortgezet onderwijs: basisvorming vmbo-GT, havo en vwo en bovenbouw vmbo-GT

Nei-Frisiatoets
Voortgezet onderwijs: tweede fase (havo en vwo)

Afname

De Frisiatoets is een digitaal instrument, die klassikaal gemaakt kan worden. Het maken van de toets kost tussen de 15 en 30 minuten. De toets wordt automatisch nagekeken, de leerkracht en de leerling kunnen direct de toetsresultaten bekijken.

Hoe vaak?
Twee keer per jaar: aan het begin en aan het eind van het schooljaar

Hoe kan ik de informatie gebruiken voor mijn onderwijs?

De nulmeting aan het begin van het jaar geeft het rrF-niveau, waarop de leerling kan instappen met oefeningen. De eindmeting geeft aan of de leerling progressie heeft gemaakt in vergelijking met de nulmeting. De uitkomsten kunnen gebruikt worden om de leerlingen in homogene dan wel heterogene groepjes te plaatsen.

Voor welke scholen is het instrument geschikt?

De toets is geschikt voor scholen die een gedegen Fries aanbod hebben op het gebied van schrijven.

Start met typen en druk op enter om te zoeken...