GRIP op woordenschat en grammatica

Voor scholen die een degelijk Fries aanbod hebben op het terrein van schijven is er de Frisiatoets.

De Frisiatoets is een digitaal instrument  dat de taalkennis fan het Fries op het gebied van idioom, syntaxis, morfology en semantyk meet. Het kan gebruikt worden als instaptoets (aan het begin van het schooljaar) en als volginstrument (aan het einde van het schooljaar). De nulmeting aan het begin van het schooljaar geeft het rrF-nivo aan (A1 t/m C2). Dit kan de leerkracht helpen om het programma op de leerling af te stemmen met oefeningen die op het eigen nivo aansluiten. De eindmeting geeft aan of de leerling progressie gemaakt heeft, vergeleken met de nulmeting. De uitkomsten kunnen geruikt worden om de leerlingen in homogene of juist heterogene groepjes te plaatsen.

Er zijn 5 verschillende Frisia-toetsen te weten:

  • De Opstap Frisiatoets: basisonderwijs groep (3) en 4. Testversie klaar midden 2020;
  • De Foar-Frisiatoets: basisonderwijs groep 5 en 6. Voortgezet onderwijs: basisvorming vmbo-GT, havo en vwo en bovenbouw vmbo-GT. Beschikbaar in Spoar 8 en Searje 36;
  • Basis-Frisiatoets: Basisonderwiis: groep 7 en 8; Beschikbaar in Spoar 9 en Searje 36.
  • Midden-Frisiatoets: Voortgezet onderwijs: tweede fase (havo en vwo). Komt eind 2019 beschikbaar in Searje 36;
  • Adaptive Frisiatoets: voor alle schooltypes en nivo’s. Testversie klaar eind 2019

Alle toetsen bestaan uit een groot aantal items (24 – 60) en ieder item heeft vier antwoordmogelijkheden. Omdat de verschillende varianten verschillende lengtes hebben, hebben ze om die reden ook verschillende afnametijden. De Basis-Frisiatoets is de langste met 60 vragen en het maken van deze toets kost tussen de 15 en 30 minuten. De andere toetsen duren ongeveer de helft van deze tijd.

De toets kan klassikaal gemaakt worden en wordt automatisch nagekeken. De leerkracht en de leerlingen kunnen direct hun toetsscore zien.

Wilt u meer informatie over deze toetsen? Neem dan contact op met Reitze Jonkman.

Start met typen en druk op enter om te zoeken...