Methode onafhankelijke evaluatie

GRIP bevat drie methode onafhankelijke instrumenten. Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van elk instrument.
Onder de verschillende buttons vindt u een (printbare) pdf met een uitgebreidere beschrijving, afname-instructies, advies voor moment van afname, berekeningstabellen voor niveaubepaling, etc. van de verschillende instrumenten. 

Observatie instrumenten: taal- en schrijfvaardigheden
Er zijn meerdere observatie-instrumenten voor het volgen van de mondelinge taalontwikkeling: overleg, fantasiespel, navertellen, interview, betoog, discussie, mondelinge instructies, presentatie en boekbespreking. Voor de evaluatie van de schriftelijke ontwikkeling zijn de volgende instrumenten beschikbaar: schriftelijke taalontwikkeling bij kleuters, verslag, brief, recensie en schriftelijke instructie.
Bij elk instrument is aangegeven voor welke groep of klas het instrument geschikt is of er staat bij welk rrF-niveau het aansluit. U kunt dus gemakkelijk beoordelen of het instrument bij uw groep en uw schoolambitie past.

Zelfobservatie-instrumenten
De meeste van de observatie-instrumenten zijn omgezet naar zelfobservatie-instrumenten. Aan de hand van ‘ik kin’-beweringen blikken leerling zelf terug op hun schriftelijke of mondelinge taalproduct. Zo krijgen leerlingen meer eigenaarschap over het leren van de Friese taal. Zelfevaluaties kunnen worden gedaan in het Fries of in het Nederlands. De (zelf)observatie-instrumenten vindt u binnen Spoar 8 of Searje 36 onder Grip. 

Toets Lêsbegryp
Voor scholen die een gedegen aanbod hebben op het gebied van Fries lezen, is er de toets Lêsbegryp. Dit is een digitaal instrument voor de groepen 5  van het po t/m klas 3 van het vo. Het instrument kan klassikaal gebruikt worden, maar biedt ook mogelijkheden tot oefenen en differentiëren (van A2 t/m B1 niveau).
De toets Lêsbegryp geeft inzicht in de leesbegripsvaardigheid Fries van de leerling gekoppeld aan het referinsjeramt Frysk (rrF). De resultaten van de toetsen geven inzicht in welke leerlingen extra begeleiding of oefenmateriaal nodig hebben om het lezen van Friese teksten beter te beheersen.
De toetsen Lêsbegryp vindt u binnen Spoar 8 of Searje 36 onder Grip. Wanneer u geen methode gebruikt kunnen deze toetsen (in de toekomst) verkregen worden via de website grip.edufrysk.nl. Hiervoor heeft u een abonnement nodig.

Frisiatoets: woordenschat en grammatica
De Frisiatoets is een digitaal instrument dat de taalkennis van het Fries op het gebied van idioom, syntaxis, morfologie en semantiek meet. Het kan gebruikt worden als instaptoets (aan het begin van het schooljaar) en als volginstrument (aan het einde van het schooljaar). De nulmeting aan het begin van het schooljaar geeft het rrF-nivo aan (A1 t/m C2). Dit kan de leerkracht helpen om het programma op de leerling af te stemmen met oefeningen die op het eigen niveau aansluiten. De eindmeting geeft aan of de leerling progressie gemaakt heeft, vergeleken met de nulmeting. De uitkomsten kunnen gebruikt worden om de leerlingen in instructieniveaus te plaatsen.
De Frisia-toetsen vindt u binnen Spoar 8 of Searje 36 onder Grip. 

VOORBEELD:

Uw school heeft de ambities geformuleerd passend bij het domein sprekke en u activeert leerlingen tot taalproductie door ze een Fries voorleesverhaal na te laten vertellen. Met het observatie-instrument kunt u de kwaliteit van de navertelling bepalen. U kunt adaptief met het instrument omgaan: van kinderen die Friestalig zijn verwacht u waarschijnlijk meer dan van Nederlandstalige kinderen.