Ondersteuning nodig?

Cedin en Afûk kinne jo hjirby altyd ta stipe wêze. Belje of mail ús!

 

As jo in fraach hawwe oer

  • It formulearjen fan in fisy op it fakgebiet Frysk en evaluaasje fan it Frysk
  • It brûken sillen fan (troch jo selektearre) evaluaasje-ynstruminten
  • It opstellen fan ambysjes n.o.f. it taalprofyl
  • Fragen oer hoe om te gean mei de ferskillende taaleftergrûnen fan learlingen yn relaasje ta de ambysjes en de hifking (evaluaasje)
  • Ôfstimmen fan it (metoadysk) lesoanbod en didaktyske feardichheden by de ambysjes
  • Ymplemintaasje fan it portfolio
  • Ynterpretaasje fan resultaten en ferfolchstappen planne

Nim dan kontakt op mei ien fan ús adviseurs:

Eelke Goodijk | e.goodijk@cedin.nl | 06 – 125 22 66 2

Dorien Hamstra | d.hamstra@cedin.nl | 06 – 13 12 17 50

As jo technyske fragen hawwe of fragen oer jo skoalabonnemint fan Spoar 8 of Searje 36, dan kinne jo terjochte bij de Afûk. Nim kontakt op mei ien fan ús meiwurkers.

spoar8@afuk.nl | 058 – 234 3070