Metodologyske ferantwurding

2014-2016: Yn it rapport: Evaluaasjesysteem Frysk. Wêr hast it wei?”fine jo de metodologyske ferantwurding fan ‘e trije metoade ûnôfhinklike evaluaasje-ynstruminten.

2017-2020: Yn har In haar “Einrapportaazje ûnderdiel Lêsbegryp” beskriuwt Sigrid Kingma de ferantwurding foar de Lêsbegryptoetsen.

Maaike Pulles start yn har “Algemene handleiding bij het gebruik van de observatie-instrumenten. Achtergronden bij het instrumentarium”  ek mei de ferantwurding fan de karren dy’t makke binne.