GRIP OP WURDSKAT EN GRAMMATIKA (FRISIA)

Foar skoallen dy’t in deechlik Frysk oanbod hawwe op it mêd fan skriuwen is d’r de Frisiatoets.

DeFrisiatoets is in digitaal ôf te nimmen toets dy’t de taalkennis fan it Frysk op it mêd fan idioom, syntaksis, morfology en semantyk mjit. De toets kin brûkt wurde as ynstaptoets (oan it begjin fan it skoallejier) en as folchynstrumint (oan it ein fan it skoallejier). De 0-mjitting oan it begjin fan it skoallejier jout it rrF-no oan (A1 oant en mei C2). Dit kin de learkrêft helpe om it programma op de learling ôf te stimmen mei oefeningen dy’t op it eigen nivo oanslúte en om learlingen yn homogene as just heterogene groepkes te setten. De einmjitting jout oan at in learling progressie makke hat yn fergelyk mei de 0-mjitting.

D’r binne 5 ferskillende Frisia-toetsen te witten:

  • De Opstap Frisiatoets: basisûnderwiis groep (3) en 4. Testferzje klear midden 2020.
  • De Foar Frisiatoets: basisûnderwiis groep 5 en 6. Fuortset ûnderwiis: basisfoarming vmbo-gt, havo en vwo en boppebou vmbo-gt. Beskikber yn Spoar 8 en Searje 36.
  • De Basis Frisiatoets: basisûnderwiis groep 7 en 8. Beskikber yn Spoar 8 en Searje 36.
  • De Midden Frisiatoets: fuortset ûnderwiis: twadde fase (havo en vwo). Beskikber yn Searje 36.
  • Adaptive Frisiatoets: foar alle skoaltypes en nivo’s. Testferzje klear ein 2019.

Alle toetsen betean út in grút oantal items (24-60) en elk item hat fjouwer antwurdmooglikheden. Omdat de ferskillende farianten ferskillende lengtes hawwe, ha se dêrom fansels ek ferskate ôfnametiden. De Basis Frisiatoets is de langste mei 60 fragen en it meitsjen fan dizze toets kosten tusken de 15 en 30 minuten. De oare toetsen duorrje ungefear de helte fan ‘e tiid.

De toets kin klassikaal makke wurde en wurdt automatysk neisjoen. De learkrêft en de learlingen kinne drekst hun toetsskore sjen.

Wolle jo mear ynformaasje oer dizze toetsen? Nim dan kontakt op mei reitze.jonkman@nhl.nl

Taalfersoarging: wurdskat, morfologyske- en grammatikale kennis
Domein skriuwen, ûnderdiel taalfersoarging op nivo A1 oant en met C2

Foar-Frisiatoets
Basisûderwiis: groep 5 en 6
Fuortset ûnderwiis: basisfoarming vmbo-BB/BK

Basis-Frisiatoets
Basisûnderwiis: groep 7 en 8
Fuorset ûnderwiis: basisfoarming vmbo-GT, havo en vwo en boppebou vmbo-GT

Nei-Frisiatoets
Fuortset ûnderwiis: twadde fase (havo en vwo)

De Basis-Frisiatoets is in digitaal ynstrumint dat klassikaal makke wurde kin. It meitsjen fan de toets kostet tusken de 15 en 30 minuten. De toets wurdt automatysk neisjoen, de learkrêft en de learling kinne daliks de toetsresultaten besjen. Hoe faak? Twa kear per jier: oan it begjin en oan ‘e ein fan it skoaljier
De nulmjitting oan it begjin fan it jier jout it rrF-nivo oan, dêr ’t de learling op ynstappe kin mei de oefeningen. De einmjitting jout oan oft de learling progresje makke hat yn ferliking mei de nulmjitting. De útkomsten kinne brûkt wurde om de learlingen yn homogene of krekt heterogene groepkes te pleatsen.
De toets is gaadlik foar skoallen dy’t in deechlik Frysk oanbod hawwe op it mêd fan skriuwen.