GRIP implementeren

U kiest zelf de vorm van begeleiding

Wij, de onderwijsadviseurs van Cedin, ondersteunen scholen bij het implementeren van GRIP (al dan niet gekoppeld aan het gebruik van het lesmateriaal Spoar 8 of Searje 36). In de begeleiding staat het verstrekken van informatie, gefundeerde keuzes maken en concreet oefenen centraal.

Regionaal vs schoolspecifiek

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de begeleidingsbehoefte van de scholen en leerkrachten, organiseert Cedin zowel regionale- als schoolspecifieke bijeenkomsten. In de regionale bijeenkomsten, die bedoeld zijn voor taalcoördinatoren, ib-ers en leerkrachten uit het PO en docenten Frysk in het VO, staat informeren en het opdoen van kennis en ervaring centraal.

Als de school zowel GRIP als Spoar 8 schoolbreed wil invoeren, kan een traject-op-maat aangeboden worden. Dit kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

Bijeenkomst 1. Visie en ambities vertalen in plannen (bij start gebruik): In deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe de school gebruik wil maken van Spoar 8 en/of GRIP. Vanuit visie en ambities van de school, ook in relatie tot het stimuleringsbeleid van de provincie in het kader van het ‘Taalplan Frysk’, maakt de school samen met de adviseur plannen voor de implementatie. De school bedenkt zelf op welke manier hij het beste ondersteund kan worden bij de implementatie. De afspraken worden vastgelegd, o.a. in de toetskalender.

Bijeenkomst 2. Reflecteren op implementatie (na aantal weken): In deze bijeenkomst reflecteert het team op de implementatie van GRIP en/of Spoar 8 aan de hand van de in de eerste bijeenkomst geformuleerde afspraken. De bedoeling is om ervaringen en kennis te delen. Daarnaast wordt geoefend met het stellen van doelen voor elke groep.

Bijeenkomst 3. Ontwikkelingsgericht werken: Ook deze bijeenkomst start met het reflecteren op de implementatie van GRIP en/of Spoar 8 tot nu toe. Daarna wordt aandacht besteed aan het analyseren van de resultaten van de toetsen en de vertaling van deze resultaten naar lesaanbod.

Keuze van de instrumenten

Scholen hoeven niet alle toetsen uit GRIP te gebruiken. Op basis van kennis over de evaluatie-instrumenten van GRIP, kiest elke school zelf welke evaluatie-instrumenten zij wil inzetten om de taalontwikkeling Frysk in beeld te brengen en te volgen. Als de instrumenten zijn gebruikt, kunnen de scholen de scores van de evaluatie-instrumenten gebruiken om het lesaanbod Frysk optimaal af te stemmen op de leerlingen. Cedin begeleidt scholen bij het analyseren van de scores en het vertalen ervan naar de lessen gekoppeld aan Spoar 8 of Searje 36.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Eelke Goodijk of Dorien Hamstra

Start met typen en druk op enter om te zoeken...