GRIP Implementeren

U kiest zelf de vorm van begeleiding

Wij, de onderwijsadviseurs van Cedin, ondersteunen scholen bij het implementeren van GRIP (al dan niet gekoppeld aan het gebruik van het lesmateriaal Spoar 8 of Searje 36). In de begeleiding staat het verstrekken van informatie, gefundeerde keuzes maken en concreet oefenen centraal.

Keuze van de instrumenten

Scholen hoeven niet alle toetsen uit GRIP te gebruiken. Op basis van kennis over de evaluatie-instrumenten van GRIP, kiest elke school zelf welke evaluatie-instrumenten zij wil inzetten om de taalontwikkeling Frysk in beeld te brengen en te volgen. Als de instrumenten zijn gebruikt, kunnen de scholen de scores van de evaluatie-instrumenten gebruiken om het lesaanbod Frysk optimaal af te stemmen op de leerlingen. Cedin begeleidt scholen bij het analyseren van de scores en het vertalen ervan naar de lessen gekoppeld aan Spoar 8 of Searje 36.

Als de school zowel GRIP als Spoar 8 schoolbreed wil invoeren, kan begeleidin-op-maat aangeboden worden. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit de volgende elementen:

Visie en ambities vertalen in plannen (bij start gebruik): In deze bijeenkomst staat de vraag centraal hoe de school gebruik wil maken van Spoar 8 en/of GRIP. Vanuit visie en ambities van de school, ook in relatie tot het stimuleringsbeleid van de provincie in het kader van het ‘Taalplan Frysk’, maakt de school samen met de adviseur plannen voor de implementatie. De school bedenkt zelf op welke manier hij het beste ondersteund kan worden bij de implementatie. De afspraken worden vastgelegd, o.a. in de toetskalender.

Reflecteren op implementatie: In deze bijeenkomst reflecteert het team op de implementatie van GRIP en/of Spoar 8 aan de hand van eerder geformuleerde afspraken. De bedoeling is om ervaringen en kennis te delen. Daarnaast wordt geoefend met het stellen van doelen voor elke groep.

Ontwikkelingsgericht werken: Na het reflecteren op de implementatie van GRIP en/of Spoar 8 tot nu toe, wordt aandacht besteed aan het analyseren van de resultaten van de toetsen en de vertaling van deze resultaten naar lesaanbod.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Eelke Goodijk, Dorien Hamstra of Ferdau Terpstra.