GRIP bestelle

Folgje de Fryske taalûntwikkeling fan alle bern en meitsje in kar út in ferskaat oan metoadebûne- en metoadeûnôfhinklike evaluaasje-ynstruminten fan Grip. Grip is ûnderdiel fan Spoar 8 (primêr ûnderwiis ) en Searje 36 (fuortset ûnderwiis). As jim skoalle ien fan dizze metoaden brûkt, krije jimme Grip der fergees by!

Klik hjirre as jim Spoar 8 bestelle wolle. 

Klik hjirre as jimme Searje 36 bestelle wolle.