GRIP Bestelle

Folgje de Fryske taalûntwikkeling fan alle learlingen en kies út in ferskaat oan  metoadebûne- en metoadeûnôfhinklike evaluaasje-ynstruminten fan Grip. Grip is in ûnderdiel fan Spoar 8 (basisûnderwiis) en Searje 36 (fuortset ûnderwiis). At jimme skoalle ien fan dizze metoades brûkt, krije jo Grip d’r gratis by!

Klik hjir foar it bestellen fan Spoar 8

Klik hjir foar it bestellen fan Searje 36

 

Wolle jo mear ynformaasje? Nim dan kontakt op mei Gelske Bosch