GRIP op begripend lêzen

Foar skoallen dy’t in deechlik Frysk oanbod hawwe op it mêd fan Frysk lêzen is er de toets Lêsbegyp. Dit is in digitaal ynstrumint foar de groepen 5 p.û. oant en mei klasse 1 f.û. It ynstrumint kin klassikaal brûkt wurde, mar biedt ek mooglikheden ta oefenjen en differinsjearjen (fan A2.1 oant en mei B1.2).

Eltse learling makket trije ferskillende teksten mei yn trochsnee 10 fragen per tekst. It meitsjen fan ien tekst kostel likernôch sa’n 15 minuten. De trije teksten kinne op ferskillende dagen ôfnommen wurde. De toets wurdt automatysk neisjoen, de learkrêft en de learling kinne fuortendaliks de toetsresultaten besjen.

De toets Lêsbegryp jouwt ynsicht yn ‘e feardichheid begripend lêzen Frysk fan ‘e learling keppele an it Referinsjeramt Frysk. De resultaten fan de toetsen jouwe oan hokfoar learlingen ferlet ha fan ekstra begelieding of oefenmateriaal om it begripen fan skreaune Frysk better te behearskjen.

Binnen it projekt “GRIP WWKK” wurde ek de eksamenteksten foar de klassen 2 en 3 fan it Meartalich Fuortset Underwiis ûntwikkele.

Wolle jo mear ynformaasje oer dizze toets? Nim dan kontakt op mei: Sigrid Kingma

Wat wurdt der metten?

Begripend lêzen Frysk

Oer hokfoar domein út it rrF giet it?

Domein lêzen, ûnderdiel lêsbegryp nivo A1 oant en mei B1

Foar hokfoar groepen is it ynstrumint?

Basisûnderwiis: groep 5, 6, 7 en 8
Fuortset ûnderwiis: klasse 1

Ôfname

De toets Lêsbegryp is in digitaal ynstrumint, dat klassikaal brûkt wurde kin. Elke toets bestiet út trije teksten, ien fiksje, ien ynformatyf en ien persoanlik, mei yn trochsnee 10 fragen per tekst. It meitsjen fan de toets kostet likernôch sa’n 40 minuten. De toets wurdt automatysk neisjoen, de learkrêft (en de learling?) kin(ne) fuortendaliks de toetsresultaten besjen.

Hoe faak?
Ien kear per jier

Hoe kin ik de ynformaasje brûke foar myn ûnderwiis?

De toets Lêsbegryp jout ynsicht yn ‘e feardichheid begripend lêzen Frysk fan in learling yn ferliking mei de oare learlingen yn Fryslân. De resultaten fan de toets jouwe oan hokfoar learlingen ferlet ha fan ekstra begelieding of oefenmateriaal om it begripen fan it skreaune Frysk better te behearskjen.

Gaadlik foar hokfoar skaollen?

It ynstrumint is gaadlik foar skoallen dy’t in deechlik Frysk oanbod hawwe op it mêd fan Frysk lêzen.

Start met typen en druk op enter om te zoeken...