De untwikkelders

De evaluaasje-ynstruminten binne ûntwikkele troch in gearwurkingsferbân fan NHL/Stenden Hogeschool (Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid), Afûk en Cedin. De folgjende persoanen binne belutsen by dizze ûntwikkeling:

NHL/Stenden

Lêsbegryptoetsen: Jurjen Kingma en Sigrid Kingma

(Sels)observaasje ynstruminten: Maaike Pulles en Albert Walsweer

Frisiatoetsen: Reitze Jonkman

Afûk

Metoadebûne toetsen: Gelske Bosch, Jan Douwes en Simon de Wilde

Cedin

Ymplemintaasje: Eelke Goodijk, Ferdau Terpstra en Dorien Hamstra

Portfolio: Bernadet de Jager en Dorien Hamstra

Algemiene projektlieding: Bernadet de Jager