Wat is Grip?

Yn 2013 is in gearwurkingsferbân fan in oantal organisaasjes start, dy’t sich belutsen fielt en ferantwurdlik is foar it Frysk yn it ûnderwiis. “Grip” sa at de groep sich neamt, bestiet út fertsjinwurdigers fan NHL/Stenden (Lectoraat Taalgebruik en Leren), Afûk en Cedin. Yn gearwurking mei learkrêften en dosinten út it basis- en fuortset ûnderwiis binne ferskate ynstruminten ûntwikkele om de Fryske taalûntwikkeling fan bern folgje te kinnen.

GRIP BRÛKE

Grip is fan en foar de skoallen! It toets- en evaluaasjesysteem moat naadleas oanslute by it ferlet fan skoallen. Under de ferskate tabblêden lêze jo alles oer it brûken en ymplementearjen fan de ynstruminten.