DOE MEER MET GRIP

Wat is Grip?

GRIP is het evaluatiesysteem voor het Fries. Het digitale systeem bestaat uit methode-onafhankelijke toetsen, een serie methodegebonden evaluaties en methode-onafhankelijke observatie-instrumenten. Scholen kiezen zelf welke evaluatie-instrumenten het beste passen bij hun visie en taalaanbod.

HET LEERLINGVOLGSYSTEEM VOOR FRIES
GRIP bestaat uit verschillende evaluatie-instrumenten. Lees hieronder over de toetsen en (zelf)observatie-instrumenten.

GRIP GEBRUIKEN

Met GRIP kun je de ontwikkeling van de leerlingen volgen en evalueren. Bekijk het stappenplan hoe je met behulp van het rrF ambities formuleert, passend bij de visie of het taalprofiel en hoe je daarbij de juiste evaluatie-instrumenten kiest. 

Daarom GRIP

Het is belangrijk dat Fries wordt aangeboden in het curriculum. Fries is de taal van Fryslân en heeft niet alleen culturele-, maar ook sociale waarde. Fries is een minderheidstaal en de regering van Nederland heeft in het “Handvest voor Europese minderheidstalen” ondertekend dat zij hun best zullen doen om het Fries te beschermen en te behouden. Daarom is Fries een onderdeel van het lesprogramma op scholen in Fryslân.

Onderwijstijd is kostbaar. Wat leerkrachten en docenten aanbieden moet nuttig en doelgericht zijn. Ook moeten lesactiviteiten en lesmaterialen motiverend en uitdagend zijn, zodat leerlingen met plezier leren. Actieve, betrokken leerlingen leren beter en meer.

De situatie ten aanzien van het Fries verschilt per school. De ene school heeft een grote groep Friestalige leerlingen, terwijl op andere scholen het Nederlands overheerst. Ook zijn er scholen die anderstalige leerlingen opvangen en zich afvragen welke ambities zij moeten en kunnen nastreven t.a.v. het Fries. Scholen zullen daardoor verschillende doelen nastreven en het curriculum Fries verschillend invullen.

Of een school nu meer of minder ambitieus is op het gebied van Fries, afstemmen van het aanbod op die ambities en het evalueren van de ontwikkeling van leerlingen is op elk niveau van toepassing. Om te kunnen beoordelen of de lessen opgeleverd hebben wat past bij de doelen van de school, kunnen enkele of meerdere instrumenten van GRIP worden gebruikt. Bijvoorbeeld door leerlingen te observeren, door toetsen af te nemen of door leerlingen een portfolio bij te laten houden.

Ontwikkelaars van GRIP

Toets Lêsbegryp
Jurjen Kingma (NHL/Stenden Hogeschool) en
Sigrid Kingma (NHL/Stenden Hogeschool)

Frisia-toets
Reitze Jonkman

(Zelf)Observatie-instrumenten
Maaike Pulles (NHL/Stenden Hogeschool) en
Albert Walsweer (NHL/Stenden Hogeschool)

Methode gebonden toetsen
Gelske Bosch (Afûk)

Portfolio
Dorien Hamstra (Cedin),
Bernadet de Jager (Cedin) en
Lisa Boersma (
Afûk)

Meer informatie over de ontwikkelaars vindt u hier. 

Cedin

Adviseurs Fries en meertaligheid kunnen u helpen bij:

  • Formuleren van een visie op het vakgebied Fries en evaluatie van het Fries
  • In gebruik nemen van (door u geselecteerde) GRIP-instrumentaria
  • Ambities opstellen n.a.v. taalprofiel
  • Vragen over hoe om te gaan met de verschillende taalachtergronden van leerlingen in relatie tot de ambities en de toetsing
  • Afstemmen van het (methodische) lesaanbod en didactische vaardigheden bij ambities
  • Implementatie van het portfolio
  • Interpretatie van resultaten en vervolgstappen plannen
  •  

Eelke Goodijk | e.goodijk@cedin.nl | 06 – 125 22 66 2

Dorien Hamstra | d.hamtra@cedin.nl | 06 – 13 12 17 50

Afûk

Wanneer u technische vragen of vragen over uw schoolabonnement hebt m.b.t. Spoar 8 of Searje 36, dan kunt u terecht bij de Afûk.

spoar8@afuk.nl | 058 – 234 3070

Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo’s. Taalplan Frysk 2030 is in gearwurking fan Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de provinsje Fryslân. Frysk, foar no en letter – www.taalplan.frl